logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Zgłoszenie kandydata na egzaminatora

 

Wnioski dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

  • egzaminu ósmoklasisty,
  • egzaminu maturalnego,
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


przyjmowane są na bieżąco przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

 

Wnioski można dostarczyć do siedziby Komisji osobiście lub listownie wysyłając na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Uwaga: Kopie załączanych do wniosku dokumentów, w tym: dyplomy ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, należy uwierzytelnić (poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać pracodawca - pieczęcią szkoły/uczelni, pieczątką imienną i podpisem dyrektora oraz pieczęcią "za zgodność z oryginałem" oraz datą poświadczenia). Ukończenie kierunku pedagogika nie jest równoznaczne z automatycznym uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych potrzebnych do nauczania w szkole.

Pliki do pobrania:

pdf Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wersja w formacie pdf)

 doc Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wersja w formacie MS Word)

pdf Formularz aplikacyjny (wersja w formacie pdf)

 doc Formularz aplikacyjny (wersja w formacie MS Word)

 pdf Formularz aktualizacyjny (wersja w formacie pdf)

doc Formularz aktualizacyjny (wersja w formacie MS Word)

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, adres: 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoków 49; kontakt tel.: (58) 320-55-90, e-mail: komisja@oke.gda.pl
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE w Gdańsku można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.gda.pl lub na wskazany w pkt. 1 adres korespondencyjny.
  3. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i dokonania wpisu do ewidencji egzaminatorów OKE. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest obligatoryjny i wynika z art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego.
  4. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi w zakresie statutowych działań OKE i CKE oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i prowadzenia ewidencji egzaminatorów OKE w Gdańsku. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wpisu do ewidencji egzaminatorów.

 


Poprzednia strona: Kto może zostać egzaminatorem?
Następna strona: Logowanie