logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki do informacji o egzaminie maturalnym

Aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Egzamin w 2024 roku

rarZałączniki do informacji

docZałącznik 2 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

docZałącznik 3a - Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła

docZałącznik 3b - Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła

docZałącznik 4a - Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

docZałącznik 4b - Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

docZałącznik 5a - Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego

docZałącznik 5b - Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

docZałącznik 5c - Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych w związku z art. 44zzd ust. 4b ustawy

docZałącznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

docZałącznik 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

docZałącznik 8a - Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych

docZałącznik 8b - Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

docZałącznik 8c - Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

docZałącznik 9a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z jęz. polskiego / jęz. mniejszości narodowej / jęz. mniejszości etnicznej / jęz. regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

docZałącznik 9b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z jęz. polskiego / jęz. mniejszości narodowej / jęz. mniejszości etnicznej / jęz. regionalnego

docZałącznik 9c - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z jęz. polskiego / jęz. mniejszości narodowej / jęz. mniejszości etnicznej / jęz. regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

docZałącznik 9d - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z jęz. polskiego / jęz. mniejszości narodowej / jęz. mniejszości etnicznej / jęz. regionalnego

docZałącznik 10a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

docZałącznik 10b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

docZałącznik 11a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy

docZałącznik 11b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym)

docZałącznik 12a - Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego

docZałącznik 12b - Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

docZałącznik 12c - Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

docZałącznik 13 - Przykładowe plany sal egzaminacyjnych

docZałącznik 14 - Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

docZałącznik 15 - Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej

docZałącznik 16 - Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali

docZałącznik 17 - Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

docZałącznik 18 - Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

docZałącznik 19a - Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogramowania

docZałącznik 19b - Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny

docZałącznik 20a - Delegacja/upoważnienie do przeprowadzenia obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

docZałącznik 20b - Instrukcja dla obserwatora przebiegu egzaminu maturalnego

docZałącznik 20c - Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

docZałącznik 21a - Informacja o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu

docZałącznik 21b - Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

docZałącznik 21c - Informacja o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

docZałącznik 21d - Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

docZałącznik 22a - Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

docZałącznik 22b - Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

docZałącznik 22c - Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

docZałącznik 23a - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

docZałącznik 23b - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu

docZałącznik 24 - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

docZałącznik 25a - Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

docZałącznik 25b - Wniosek o weryfikację sumy punktów

docZałącznik 25c - Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

docZałącznik 25d - Rozstrzygnięcie dyrektora OKE dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości

docZałącznik 25e - Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienia odwołania i przekazanie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

docZałącznik 25f - Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

docZałącznik 26 - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

docZałącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

docZałącznik 28 - Potwierdzenie właściwego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych

docZałącznik 29 - Protokół sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych

docZałącznik 30 - Informacja o egzaminie maturalnym w 2024 r. dla zdających – obywateli Ukrainy