logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki do informacji o egzaminie maturalnym

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Egzamin w roku 2023

rar Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023

doc Załącznik 1a: Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego

doc Załącznik 1b: Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego

doc Załącznik 1c: Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego

doc Załącznik 2: Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

doc Załącznik 3a: Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

doc Załącznik 3b: Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

doc Załącznik 4a: Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 4b: Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

doc Załącznik 5a: Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

doc Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

doc Załącznik 6: Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

doc Załącznik 7: Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

doc Załącznik 8a: Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych

doc Załącznik 8b: Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

doc Załącznik 8c: Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

doc Załącznik 8d: Informacja dyrektora szkoły o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego

doc Załącznik 9a: Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

doc Załącznik 9b: Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego EM23

doc Załącznik 9c: Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy 

doc Załącznik 9d: Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego_EM15

doc Załącznik 10a: Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

doc Załącznik 10b: Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

doc Załącznik 11a: Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy

doc Załącznik 11b: Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym)

doc Załącznik 12a: Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego

doc Załącznik 12b: Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

doc Załącznik 12c: Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

doc Załącznik 13: Przykładowe plany sal egzaminacyjnych

doc Załącznik 14: Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

doc Załącznik 15: Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej

doc Załącznik 16: Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali

doc Załącznik 17: Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

doc Załącznik 18: Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

doc Załącznik 19a: Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogramowania

doc Załącznik 19b: Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny

doc Załącznik 20a: Delegacja/upoważnienie do przeprowadzenia obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 20b: Instrukcja dla obserwatora przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 20c: Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 21a: Informacja o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu

doc Załącznik 21b: Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

doc Załącznik 21c: Informacja o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

doc Załącznik 21d: Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

doc Załącznik 22a: Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 22b: Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 22c: Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 23a: Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 7 ustawy)

doc Załącznik 23b: Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 8 ustawy)

doc Załącznik 24: Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

doc Załącznik 25a: Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

doc Załącznik 25b: Wniosek o weryfikację sumy punktów

doc Załącznik 25c: Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

doc Załącznik 25d: Rozstrzygnięcie dyrektora OKE dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości

doc Załącznik 25e: Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienia odwołania i przekazanie odwołania do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

doc Załącznik 25f: Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

doc Załącznik 26: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

doc Załącznik 27: Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

doc Załącznik 28: Potwierdzenie właściwego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych

doc Załącznik 29: Protokół sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych

doc Załącznik 30: Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017–2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości


Egzamin w roku 2022

rar Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022