logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wydawanie dyplomów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

Procedura dotyczy osób, które:

  • przystąpiły do egzaminu zawodowego jako absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) i uzyskały świadectwo,
  • posiadają świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  • przystąpiły do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach w trybie eksternistycznym i uzyskały świadectwo.

Procedura nie dotyczy uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, dla których świadectwa i dyplomy są przekazywane do szkół lub placówek na podstawie wniosku dyrektora szkoły.

Dyplom, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki opisane w rozporządzeniu złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. 

1. Przygotowanie wniosku

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe według podstawy programowej z 2012 r. (kwalifikacje jednoliterowe)

  1. Wniosek dostępny pdf tutaj należy pobrać i wydrukować.
  2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacje dwuliterowe)

  1. Wniosek dostępny pdf tutaj należy pobrać i wydrukować.
  2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

Dyplom zawodowy według podstawy programowej z 2019 r.

  1. Wniosek dostępny pdf tutaj należy pobrać i wydrukować.
  2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

2. Przesłanie wniosku

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

lub dostarczyć do Kancelarii komisji osobiście.

Uwaga: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie uwzględnia nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii, wydruków, skanów dokumentów.