logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Deklaracja dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oke.gda.pl

Data publikacji: 2019-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Gajuś, dgajus@oke.gda.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 58 320-55-64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku mieści się przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk. Administratorem budynku są Gdańskie Nieruchomości.
  2. Miejsca parkingowe zlokalizowane są po prawej i lewej stronie budynku oraz wzdłuż ulicy. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  3. Po lewej stronie od wejścia do budynku zlokalizowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący do schodów (10 stopni). Przed samym wejściem do budynku brak pochylni (platformy, windy) umożliwiającej swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym.
  4. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na godzinę przed wizytą pod numerami telefonów 58 320-55-90, 58 320-55-92, w punkcie obsługi zlokalizowanym na poziomie -1 budynku. Wejście/wjazd do punktu obsługi z parkingu po prawej stronie budynku.
  5. Na parterze, przy wejściu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów. Na wprost wejścia zlokalizowana jest kancelaria ogólna, w której petenci mają możliwość załatwienia swoich spraw. Pozostałe pomieszczenia OKE w Gdańsku umiejscowione są na poziomie -1 oraz na II i III piętrze. W budynku znajduje się ogólnodostępna klatka schodowa, nie ma windy.
  6. Do siedziby OKE w Gdańsku możliwy jest wstęp z psem asystującym.
  7. OKE w Gdańsku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Poprzednia strona: Projekty współfinansowane z UE
Następna strona: Polecane strony