logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Deklaracje dla zdających

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Aktualizacja: 14 września 2021 roku

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:

(1)   jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2)   jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

doc Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r.


Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):

(1)   liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2)   szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3)   szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(4)   lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

doc Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej 31 grudnia 2021 r.


Wypełnij Deklarację C, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r. 

 Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.


 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej


Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu):

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszcza

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta szkoły - składa dyrektorowi szkoły/placówki, do której uczęszczał

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwenta zlikwidowanej szkoły oraz osoby posiadającej świadectwo szkoły uzyskane za granicą - składa dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczestnika/absolwenta kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) - składa organizatorowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla osoby dorosłej, która jest uczestnikiem przygotowania zawodowego dorosłych - składa wraz z załącznikiem nr 13a dyrektorowi OKE

pdf Deklaracja przystąpienia do eksternistycznego egzaminu zawodowego podstawa programowa 2012 - składa wraz z załącznikiem nr 13 dyrektorowi OKE

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

pdf Deklaracja dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację w zawodzie 2017

pdf Wykaz zawodów 2017

pdf Deklaracja dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego 2019

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 2019

pdf Wykaz zawodów 2019