logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Deklaracje dla zdających

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Aktualizacja: 24 sierpnia 2023 roku

pdfInformacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

doc Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego

pdf Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf

Wypełnioną deklarację złóż do dyrektora szkoły macierzystej najpóźniej do 7 lutego 2024 r.


Deklaracja B dla absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo absolwenta zlikwidowanego liceum, technikum, szkoły artystycznej albo absolwenta szkoły za granicą, która nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce albo absolwenta szkoły średniej przed 2005 r. nieposiadającego żadnego świadectwa dojrzałości albo osoby, która w sesji zimowej 2024 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

doc Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego

pdf Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf


Deklaracja C dla ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2022 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.

 Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego

pdf Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf


 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej


Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2012:

pdf Deklaracja dla absolwenta szkoły

pdf Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana lub osoby posiadającej świadectwo uzyskane za granicą

pdf Deklaracja dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

pdf Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub osoby dorosłej, która ukończyła przygotowanie zawodowe

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2017:

pdf Deklaracja dla absolwenta szkoły

pdf Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ – w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

pdf Deklaracja dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

pdf Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego - podstawa programowa 2019:

pdf Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły

pdf Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

pdf Deklaracja dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby uczestniczącej w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego

pdf Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

pdf Deklaracja dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

pdf Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawodowego - uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

pdf Deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia

pdf Deklaracja dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017

pdf Wykaz zawodów 2017

pdf Wykaz zawodów 2019