logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Kto może zostać egzaminatorem?

Zgodnie z art. 9c , ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami):

egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej może zostać osoba, która:

 

  • posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie związanej z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,
  • posiada uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej ( nie wychowawca, pedagog i bibliotekarz ) w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
  • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem.

 

egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może również zostać osoba, która:

 

  • jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego,
  • posiada kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu,
  • posiada uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin,
  • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela tj. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem.